FORRETNINGSORDEN

for

skolebestyrelsen ved Hørup Centralskole.

_________________________________

 

 

§ 1

 

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

 

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

 

Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller ansatte.

 

§ 2

 

Skolebestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt forældrerepræsentanterne for de første 2 år, hvorefter skolebestyrelsen på et ordinært møde drøfter, om der skal foretages ny konstituering.

 

 

§ 3

 

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, og fører tilsyn med skolens virksomhed samt udøver i øvrigt sin virksomhed i overensstemmelse med folkeskoleloven.

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

Skolebestyrelsens kompetence udøves på bestyrelsens møder, der afholdes for lukkede døre. Deltagere i lukkede møder må ikke referere, hvad andre har sagt, men må inden for rammerne af lovgivningens regler om tavshedspligt offentliggøre sine egne meninger.

 

Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

 

 

§ 5.

 

Forfald blandt bestyrelsens forældrerepræsentanter og lærerrepræsentanter medfører indkaldelse af suppleanter. Hvis forældrerepræsentanten for specialområdet har forfald indkaldes dennes suppleant.

§ 6.

 

Skolebestyrelsen afholder møder, når det ønskes af formanden, eller når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af dagsorden.

 

Formanden fastsætter i samarbejde med skolens leder tid og sted for møderne.

 

Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.

 

Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 5. dagen inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne og suppleanterne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 6 dage, før mødet afholdes. Meget omfattende bilagsmateriale kan dog i stedet fremlægges til gennemsyn på skolens kontor.

 

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

 

Bestyrelsen afholder 8-10 møder om året.

 

§ 7

 

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 

 

§ 8

 

Medlemmerne kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger ved personligt fremmøde. Hvis mere end halvdelen af forældrerepræsentanterne (inkl. suppleanter) er forhindret i at deltage findes alternativ mødedato

 

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

 

 

§ 9

 

Der føres et beslutningsreferat, der sendes til forældrerepræsentanter og disses suppleanter og til lærerrepræsentanter og disses suppleanter. Efter mødet lægges referatet på skolens hjemmeside.

 

Ethvert medlem kan forlange egne afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt skolebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Skolens leder vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje referatet sin opfattelse.

 

 

§ 10

 

Ændringer i denne forretningsorden kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder.

 

 

 

Således vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 15.12.2014